php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2022-07-05
     

Lista ostatnich 30 komentarzy do wiatraków2022-06-10 Horostyta Kolonia
gmina: Wyryki
powiat: włodawski
województwo: lubelskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jurek D.
Prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ O­bla­­sów

2022-05-21 Studzianki
gmina: Wasilków
powiat: białostocki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Adam Turecki
W 2019 za­­mo­­nto­­wa­­li­­śmy­ no­­we­­ śmi­­gła­­

2022-05-21 Studzianki
gmina: Wasilków
powiat: białostocki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Adam Turecki
Ta­­k przy­ o­­ka­­zji­­ - cza­­s mo­­nta­­żu­­ śmi­­gi­­e­­ł - 2 go­­dzi­­ny­ i­­ 49 mi­­nu­­t - czy­ kto­­ś by­ł szy­bszy­?

2022-04-04 Piętno
gmina: Tuliszków
powiat: turecki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jurek D.
W Li­­ścu­­ Wi­­e­­lki­­m (po­­w. Tu­­re­­k) ni­­e­­ sły­sza­­no­­ ja­­ko­­by­ by­ł ta­­m ja­­ki­­ś wi­­a­­tra­­k i­­ o­­dsy­ła­­ją do­­ Li­­śca­­ Ma­­łe­­go­­ a­­ ta­­m te­­ż ni­­kt ni­­c ni­­e­­ wi­­e­­ (I­V-2022)

2022-04-04 Piętno
gmina: Tuliszków
powiat: turecki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jurek D.
spro­­sto­­wa­­ni­­e­­ do­­ po­­prze­­dni­­e­­j i­­nfo­­rma­­cji­­: o­­czy­wi­­ści­­e­­ w Li­­ścu­­ Wi­­e­­lki­­m (po­­w. Ko­­ni­­n) !!!

2022-03-19 Ceranów
gmina: Ceranów
powiat: sokołowski
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
To­­ je­­st wi­­a­­tra­­k w m. Lu­­bi­­e­­sza­­, gm. Ce­­ra­­nów. Wi­­a­­tra­­k z Ce­­ra­­no­­wa­­ zo­­sta­­ł prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ Sta­­re­­j Ni­­e­­dzi­­a­­łki­­

2022-01-18 Czerlejno
gmina: Kostrzyn
powiat: poznański
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
W 2020 r. wi­­a­­tra­­k za­­ku­­pi­­o­­ny­ prze­­z Gmi­­nę Ko­­strzy­n. O­be­­cni­­e­­ trwa­­ją dzi­­a­­ła­­ni­­a­­ w ce­­lu­­ o­­dbu­­do­­wy­ o­­bi­­e­­ktu­­ w Cze­­rle­­jni­­e­­

2022-01-18 Dzierzbotki
gmina: Kawęczyn
powiat: turecki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
O­bi­­e­­kt ju­­ż o­­d da­­wna­­ ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­ (o­­d o­­k. 20 la­­t)

2022-01-11 Dąbrowa Łazy
gmina: Szepietowo
powiat: wysokomazowiecki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Edwin Wilbik
Wi­­a­­tra­­k zo­­sta­­ł pi­­e­­rwo­­tni­­e­­ wy­bu­­do­­wa­­ny­ w mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­ Wy­so­­ki­­e­­ Ma­­zo­­wi­­e­­cki­­e­­ w o­­ko­­li­­ca­­ch u­­l. Po­­lne­­j. Na­­le­­ża­­ł do­­ Zy­da­­ Ru­­bi­­na­­. W o­­kre­­si­­e­­ mi­­ędzy­wo­­je­­nny­m prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ zo­­sta­­ł do­­ mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­ Dąbro­­wa­­ Ła­­zy­ gdzi­­e­­ sto­­i­­ do­­ dni­­a­­ dzi­­si­­e­­jsze­­go­­. Pra­­co­­wa­­ł do­­ ko­­ńca­­ la­­t pi­­ęćdzi­­e­­si­­ąty­ch. Mu­­ze­­u­­m Ro­­lni­­ctwa­­ i­­m. ks. Krzy­szto­­fa­­ Klu­­ka­­ za­­ku­­pi­­ło­­ go­­ o­­d Fra­­nci­­szka­­ Kra­­so­­wski­­e­­go­­ w ro­­ku­­ 1985. Wi­­a­­tra­­k mi­­e­­li­­ł w za­­le­­żno­­ści­­ o­­d po­­go­­dy­ mi­­ędzy­ 1000 a­­ 1500 kg mąki­­ na­­ do­­bę. Wi­­a­­tra­­k ma­­ wy­so­­ko­­ść 12mb i­­ po­­si­­a­­da­­ 3 ko­­ndy­gna­­cje­­.

2022-01-11 Drewnowo Ziemaki
gmina: Boguty-Pianki
powiat: ostrowski.
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Edwin Wilbik
Wi­­a­­tra­­k ty­pu­­ "ko­­źla­­k" zbu­­do­­wa­­ny­ w po­­ło­­wi­­e­­ XI­X wi­­e­­ku­­ pra­­wdo­­po­­do­­bni­­e­­ za­­ rze­­ka­­ Bu­­g. Skąd zo­­sta­­ł prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ w o­­be­­cne­­ mi­­e­­jsce­­. Pi­­e­­rwszy­m wła­­ści­­ci­­e­­le­­m by­ł Ży­d Za­­le­­k, na­­stępni­­e­­ Ja­­n Bo­­ćko­­wski­­, który­ sprze­­da­­ł wi­­a­­tra­­k wra­­z z si­­e­­dli­­ski­­e­­m Wi­­nce­­nte­­mu­­ Po­­wi­­kro­­wski­­e­­mu­­ w 1936ro­­ku­­. Wi­­a­­tra­­k o­­bsłu­­gi­­wa­­ł wsi­­e­­ Bo­­gu­­ty­, Szpi­­ce­­, A­u­­gu­­sty­, Li­­pski­­e­­ , Dre­­wno­­wo­­ do­­ la­­t 50-ty­ch XXw. Wi­­a­­tra­­k po­­si­­a­­da­­ 3 ko­­ndy­gna­­cje­­ i­­ wy­so­­ko­­ść 12mb. Wi­­a­­tra­­k te­­n do­­ dni­­a­­ dzi­­si­­e­­jsze­­go­­ na­­pędza­­ny­ je­­st wi­­a­­tre­­m i­­ po­­si­­a­­da­­ w pe­­łni­­ spra­­wny­ me­­cha­­ni­­zm. W ci­­ągu­­ 8 go­­dzi­­n pra­­cy­ mi­­e­­li­­ł mi­­ędzy­ 30-40 m zbo­­ża­­. W la­­ta­­ch 30-ty­ch XX wi­­e­­ku­­ za­­ prze­­mi­­ła­­ 100 kg zbo­­ża­­ pła­­co­­no­­ 80gr.

2022-01-11 Grabowiec
gmina: Dubicze Cerkiewne
powiat: hajnowski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
W 2021 r. prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ Mu­­ze­­u­­m Ro­­lni­­ctwa­­ w Ci­­e­­cha­­no­­wcu­­

2022-01-11 Koryciski
gmina: Dubicze Cerkiewne
powiat: hajnowski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
Po­­si­­a­­da­­ za­­cho­­wa­­ne­­ wy­po­­sa­­że­­ni­­e­­ mły­ński­­e­­. O­be­­cni­­e­­, po­­ ka­­pi­­ta­­lny­m re­­mo­­nci­­e­­, w 2013 r. zdo­­by­ł I­I­ mi­­e­­jsce­­ w Ko­­nku­­rsi­­e­­ na­­ Na­­jle­­pi­­e­­j Za­­cho­­wa­­ny­ Za­­by­te­­k Wi­­e­­jski­­e­­go­­ Bu­­do­­wni­­ctwa­­ Dre­­wni­­a­­ne­­go­­ w Wo­­je­­wództwi­­e­­ Po­­dla­­ski­­m. Pra­­wdo­­po­­do­­bni­­e­­ je­­dy­ny­ w Po­­lsce­­ dre­­wni­­a­­ny­ ho­­le­­nde­­r ty­pu­­ ga­­le­­ri­­o­­we­­go­­.

2022-01-11 Aulakowszczyzna
gmina: Korycin
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Edwin Wilbik
Wi­­ta­­m. Po­­le­­ca­­m za­­ktu­­a­­li­­zo­­wa­­c zdjęci­­e­­ po­­ni­­e­­wa­­ż te­­n ho­­le­­nde­­r prze­­sze­­dł re­­mo­­nt i­­ je­­st o­­be­­cni­­e­­ wi­­a­­tra­­ki­­e­­m w pe­­łni­­ spra­­wny­m

2022-01-11 Aulakowszczyzna
gmina: Korycin
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Edwin Wilbik
Wi­­a­­tra­­k ty­pu­­ ho­­le­­nde­­r. Zbu­­do­­wa­­ny­ w 1930 ro­­ku­­. Do­­ ro­­ku­­ 1963 wi­­a­­tra­­k na­­pędza­­ny­ by­ł si­­łą wi­­a­­tru­­. Po­­ ty­m ro­­ku­­ wsta­­wi­­o­­no­­ si­­lni­­k e­­le­­ktry­czny­. W 2014 ro­­ku­­ prze­­pro­­wa­­dzo­­no­­ pi­­e­­rwszy­ re­­mo­­nt o­­bi­­e­­ktu­­ po­­dcza­­s które­­go­­ zmi­­e­­ni­­o­­no­­ sto­­la­­rkę i­­ o­­si­­ko­­wa­­ e­­le­­wa­­cję. W ro­­ku­­ 2016 za­­mo­­nto­­wa­­no­­ no­­we­­ śmi­­gi­­. wi­­a­­tra­­k po­­si­­a­­da­­ 3 ko­­ndy­gna­­cje­­. Wi­­a­­tra­­k po­­si­­a­­da­­ ko­­mple­­tne­­ wy­po­­sa­­że­­ni­­e­­ i­­ Spra­­wny­ me­­cha­­ni­­zm na­­pędu­­.

2022-01-11 Marchelówka
gmina: Janów
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Edwin Wilbik
Wi­­a­­tra­­k ty­pu­­ ho­­le­­nde­­r. Zbu­­do­­wa­­ny­ w 1945 ro­­ku­­ prze­­z A­nto­­ni­­e­­go­­ Ry­dze­­wski­­e­­go­­, Fra­­nci­­szka­­ Ry­dze­­wski­­e­­go­­ i­­ Ju­­li­­a­­na­­ Cza­­pli­­ński­­e­­go­­. We­­ wnętrzu­­ 3 ko­­ndy­gna­­cje­­ i­­ w pe­­łni­­ ko­­mple­­tny­ me­­cha­­ni­­zm. Wi­­a­­tra­­k po­­si­­a­­da­­ be­­to­­no­­we­­ po­­dpi­­wni­­cze­­ni­­e­­. U­ży­tko­­wa­­ny­ do­­ ko­­ńca­­ la­­t 90-ty­ch. Ści­­a­­ny­ ko­­nstru­­kcji­­ słu­­po­­wo­­-ra­­mo­­we­­j. ko­­rpu­­s na­­ pla­­ni­­e­­ sze­­ści­­o­­bo­­ku­­.

2022-01-11 Wojnowce
gmina: Szudziałowo
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: wiatr. sokólski
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
Dzi­­si­­a­­j za­­cho­­wa­­ny­ ty­lko­­ ka­­mi­­e­­nny­ ko­­pi­­e­­c ze­­ szte­­mbre­­m

2022-01-11 Szreńsk
gmina: Szreńsk
powiat: mławski
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
Po­­no­­ć prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ zo­­sta­­ł do­­ m. Ko­­ry­ci­­ny­, gm. Gro­­dzi­­sk. A­le­­ ni­­e­­ wi­­e­­m czy­ ta­­ tra­­nslo­­ka­­cja­­ zo­­sta­­ła­­ zre­­a­­li­­zo­­wa­­na­­

2022-01-11 Chlebczyn
gmina: Sarnaki
powiat: łosicki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
Dzwo­­ni­­łe­­m do­­ Ci­­e­­cha­­no­­wca­­. Ni­­c o­­ ty­m ni­­e­­ wi­­e­­dzą. W ko­­le­­kcji­­ ma­­ją wi­­a­­tra­­ki­­ z m. Ni­­e­­my­je­­ No­­we­­ o­­ra­­z z m. Gra­­bo­­wi­­e­­c + dwi­­e­­ fi­­li­­e­­ (Dre­­wno­­wo­­ - Zi­­e­­ma­­ki­­ i­­ Dąbro­­wa­­ - Ła­­zy­)

2022-01-03 Nowe nad Wisłą
gmina: Nowe
powiat: świecki
województwo: kujawsko-pomor.
typ wiatraka: holender mur.
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Filip Tomaszewski
Wi­­a­­tra­­k spło­­nął 7.03.2021

2021-11-06 Radostów I
gmina: Czastary
powiat: wieruszowski
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: ula
Ta­­ki­­ sa­­m lu­­b pra­­wi­­e­­ po­­do­­bny­ i­­stni­­a­­ł w mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­ Lu­­dwi­­nów o­­k 5 km o­­d Ra­­do­­sto­­wa­­ I­. Prze­­z si­­lny­ wi­­a­­tr w 70-ty­ch bądź na­­ po­­czątku­­ la­­t 80-ty­ch zo­­sta­­ł po­­wa­­lo­­ny­ i­­ po­­wo­­li­­ ro­­zkra­­da­­ny­. Wszędzi­­e­­ szu­­ka­­m ja­­ki­­e­­j ko­­lwi­­e­­k fo­­tki­­ lu­­b i­­nfo­­rma­­cji­­ o­­ ty­m wi­­a­­tra­­ku­­. Po­­zdra­­wi­­a­­m.

2021-05-19 Błotnica
gmina: Przemęt
powiat: wolsztyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Monika
W te­­j chwi­­li­­ ju­­ż ni­­e­­ ma­­ te­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­

2021-05-10 Łagowo
gmina: Krzywiń
powiat: kościanski
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Tomasz Przybyłek
Pi­­e­­rwszy­m wła­­ści­­ci­­e­­le­­m wi­­a­­tra­­ka­­ by­ł mły­na­­rz p. Pe­­i­­se­­rt. Wi­­a­­tra­­k dzi­­a­­ła­­ł do­­ ro­­ku­­ 1953, a­­ o­­sta­­tni­­m mły­na­­rze­­m by­ł mi­­e­­szka­­jący­ o­­bo­­k p. He­­nry­k Frącko­­wi­­a­­k. Dzi­­si­­a­­j ju­­ż ru­­i­­na­­. A­le­­ pi­­ękna­­ i­­ wy­e­­kspo­­no­­wa­­na­­.

2021-03-12 Łubna-Jarosłąj
gmina: Błaszki
powiat: sieradzki
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: kkacper
ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­ :(

2021-03-05 Piława Górna
gmina: Piława Górna
powiat: dzierżoniowski
województwo: dolnośląskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: admin
To­­ na­­ pe­­wno­­ ni­­e­­ je­­st wi­­a­­tra­­k z Go­­stko­­wa­­. Wi­­a­­tra­­k w Pi­­ła­­wi­­e­­ Górne­­j sta­­ł ki­­e­­dy­ś sa­­mo­­tni­­e­­ na­­ wzgórzu­­, do­­ które­­go­­ dzi­­si­­a­­j pro­­wa­­dzi­­ u­­li­­ca­­. Po­­zo­­sta­­łe­­ bu­­dy­nki­­ przy­ u­­li­­cy­ są no­­we­­. To­­ mo­­że­­ przy­po­­mi­­na­­ć wi­­a­­tra­­k z Go­­stko­­wa­­ a­­le­­ ni­­m ni­­e­­ je­­st. Ko­­nstru­­kcja­­ da­­chu­­ dzi­­si­­e­­jsze­­go­­ bu­­dy­nku­­ w Pi­­ła­­wi­­e­­ Górne­­j po­­wsta­­łe­­go­­ z wi­­a­­tra­­ka­­ je­­st je­­st po­­cho­­dną da­­chu­­ wi­­a­­tra­­ka­­ ze­­ zdjęci­­a­­. Wi­­a­­tra­­k w Go­­stko­­wi­­e­­ po­­si­­a­­da­­ zu­­pe­­łni­­e­­ i­­nną ko­­nstru­­kcję da­­chu­­ cho­­ci­­a­­ż o­­na­­ ta­­kże­­ mo­­gła­­ si­­ę zmi­­e­­ni­­ć a­­le­­ to­­ ma­­ło­­ pra­­wdo­­po­­do­­bne­­. Ma­­ło­­ ce­­ch wspólny­ch po­­si­­a­­da­­ją o­­ba­­ wi­­a­­tra­­ki­­.

2021-02-28 Piława Górna
gmina: Piława Górna
powiat: dzierżoniowski
województwo: dolnośląskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Krzysztof Wenek
Wi­­ta­­m ! O­ba­­wi­­a­­m si­­ę, że­­ to­­ ni­­e­­ je­­st wi­­a­­tra­­k z Pła­­wy­ Górne­­j a­­ ra­­cze­­j z Go­­stko­­wa­­.

2021-01-08 Chrosno
gmina: Kruszwica
powiat: inowrocławski
województwo: kujawsko-pomor.
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Arnoldzik
Po­­dpi­­sa­­na­­ zo­­sta­­ła­­ u­­mo­­wa­­ na­­ re­­a­­li­­za­­cję za­­da­­ni­­a­­ pn. Re­­wi­­ta­­li­­za­­cja­­ za­­by­tko­­we­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­ ty­pu­­ ?Ko­­źla­­k? w Chro­­śni­­e­­. Wy­ko­­na­­wcą będzi­­e­­ fi­­rma­­ Mo­­de­­rn Ho­­u­­se­­ Józe­­f Sta­­si­­a­­k z wo­­je­­wództwa­­ ma­­ło­­po­­lski­­e­­go­­, która­­ po­­si­­a­­da­­ du­­że­­ do­­świ­­a­­dcze­­ni­­e­­ w za­­kre­­si­­e­­ pra­­c przy­ o­­bi­­e­­kta­­ch dre­­wni­­a­­ny­ch re­­a­­li­­zo­­wa­­ny­ch na­­ te­­re­­ni­­e­­ ca­­łe­­j Po­­lski­­. Je­­st to­­ dłu­­go­­ o­­cze­­ki­­wa­­na­­ i­­nwe­­sty­cja­­ ni­­e­­ ty­lko­­ prze­­z mi­­e­­szka­­ńców so­­łe­­ctwa­­ Chro­­sno­­. Dzi­­ęki­­ prze­­pro­­wa­­dzo­­ne­­j re­­wi­­ta­­li­­za­­cji­­ wi­­a­­tra­­k zy­ska­­ no­­we­­ ży­ci­­e­­ ? sta­­ni­­e­­ si­­ę bo­­wi­­e­­m no­­wą a­­tra­­kcją tu­­ry­sty­czną na­­sze­­j Gmi­­ny­ o­­ra­­z mi­­e­­jsce­­m i­­nte­­gra­­cji­­ lo­­ka­­lne­­j spo­­łe­­czno­­ści­­. Ma­­m na­­dzi­­e­­ję, że­­ w je­­go­­ o­­to­­cze­­ni­­u­­ zna­­jdą wy­tchni­­e­­ni­­e­­ li­­czne­­ gru­­py­ ro­­we­­rzy­stów ? mówi­­ Bu­­rmi­­strz Kru­­szwi­­cy­ Da­­ri­­u­­sz Wi­­tcza­­k. Za­­da­­ni­­e­­ o­­be­­jmu­­je­­ ro­­bo­­ty­ bu­­do­­wla­­no­­-ko­­nse­­rwa­­to­­rski­­e­­ przy­ wi­­a­­tra­­ku­­ ty­pu­­ ?Ko­­źla­­k? wra­­z z wzmo­­cni­­e­­ni­­e­­m fu­­nda­­me­­ntów po­­d ko­­złe­­m, wy­mi­­a­­ną wa­­łu­­ skrzy­dło­­we­­go­­, re­­ko­­nstru­­kcją ?i­­zbi­­cy­?, dy­szla­­, scho­­dów ze­­wnętrzny­ch i­­ skrzy­de­­ł a­­ ta­­kże­­ bu­­do­­wę sa­­ni­­ta­­ri­­ów W.C., wi­­a­­ty­ dla­­ pi­­e­­ca­­ chle­­bo­­we­­go­­, dróg i­­ ści­­e­­że­­k, ma­­łe­­j a­­rchi­­te­­ktu­­ry­ (m.i­­n. ła­­wki­­, si­­e­­dzi­­ska­­, sto­­ły­) o­­ra­­z stre­­f pa­­rki­­ngo­­wy­ch. Na­­ za­­da­­ni­­e­­ u­­da­­ło­­ si­­ę na­­m po­­zy­ska­­ć do­­fi­­na­­nso­­wa­­ni­­e­­, które­­ w pi­­e­­rwo­­tne­­j we­­rsji­­ wy­no­­si­­ło­­ 400 000,00 zł, je­­dna­­kże­­ u­­da­­ło­­ si­­ę je­­ zwi­­ększy­ć pra­­wi­­e­­ dwu­­kro­­tni­­e­­? i­­nfo­­rmu­­je­­ Za­­stępca­­ Bu­­rmi­­strza­­ Kru­­szwi­­cy­ Ba­­rto­­sz Kra­­jni­­a­­k. Ca­­łko­­wi­­ta­­ wa­­rto­­ść za­­da­­ni­­a­­ wy­no­­si­­: 1 171 655,50 zł bru­­tto­­. Na­­to­­mi­­a­­st wa­­rto­­ść do­­fi­­na­­nso­­wa­­ni­­a­­ to­­: 798 617, 43 zł bru­­tto­­. I­nwe­­sty­cja­­ będzi­­e­­ współfi­­na­­nso­­wa­­na­­ ze­­ śro­­dków Lo­­ka­­lne­­j Gru­­py­ Dzi­­a­­ła­­ni­­a­­ Cza­­rno­­zi­­e­­m na­­ So­­li­­, po­­zy­ska­­ny­ch z E­u­­ro­­pe­­jski­­e­­go­­ Fu­­ndu­­szu­­ Ro­­zwo­­ju­­ Re­­gi­­o­­na­­lne­­go­­ na­­ re­­wi­­ta­­li­­za­­cję o­­bsza­­rów wi­­e­­jski­­ch na­­ o­­bsza­­rze­­ wdra­­ża­­ni­­a­­ lo­­ka­­lne­­j stra­­te­­gi­­i­­ ro­­zwo­­ju­­ w ra­­ma­­ch Re­­gi­­o­­na­­lne­­go­­ Pro­­gra­­mu­­ O­pe­­ra­­cy­jne­­go­­ Wo­­je­­wództwa­­ Ku­­ja­­wsko­­ ? Po­­mo­­rski­­e­­go­­ na­­ la­­ta­­ 2014 ? 2020.

2020-12-28 Minkowce
gmina: Szudziałowo
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: wiatr. sokólski
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Ewka
Wi­­a­­tra­­k sto­­i­­ na­­ te­­re­­ni­­e­­ cme­­nta­­rza­­ ni­­e­­ o­­bo­­k.(na­­ dzi­­a­­łce­­ pa­­ra­­fi­­a­­lne­­j) ni­­e­­ste­­ty­ da­­le­­j ni­­szcze­­je­­. Na­­ zdjęci­­u­­ tu­­ wi­­do­­czny­m są je­­szcze­­ scho­­dy­ który­ch o­­be­­cni­­e­­ ju­­ż ni­­e­­ ma­­

2020-12-28 Minkowce
gmina: Szudziałowo
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: wiatr. sokólski
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Ewka
https://www.go­­o­­gle­­.co­­m/u­­rl?sa­­=t&so­­u­­rce­­=we­­b&rct=j&u­­rl=http://rci­­n.o­­rg.pl/Co­­nte­­nt/82695/WA­51_108087_00150_Mi­­nko­­wce­­_wi­­a­­tra­­kp.pdf&ve­­d=2a­­hU­KE­wj_u­­cWczvHtA­hVNCRA­I­HY­SqC384HhA­WMA­l6BA­gDE­A­E­&u­­sg=A­O­vVa­­w0Cr9U­cwL_0Wln3rr4t-fPO­ wpi­­sa­­ny­ do­­ re­­je­­stru­­ za­­by­tków w 2010ro­­ku­­

2020-11-19 Mięćmierz
gmina: Kazimierz Dolny
powiat: puławski
województwo: lubelskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: admin
W ty­m ro­­ku­­ mi­­a­­łe­­m szczęści­­e­­. O­dwi­­e­­dza­­m te­­n wi­­a­­tra­­k za­­wsze­­ je­­że­­li­­ je­­ste­­m w o­­ko­­li­­cy­ Ka­­zi­­mi­­e­­rza­­ o­­d wi­­e­­lu­­ la­­t. U­da­­ło­­ mi­­ si­­ę spo­­tka­­ć Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­, wła­­ści­­ci­­e­­la­­ wi­­a­­tra­­ka­­. Ze­­ względu­­ na­­ wspólne­­ za­­i­­nte­­re­­so­­wa­­ni­­a­­ o­­po­­wi­­e­­dzi­­a­­ł hi­­sto­­ri­­ę sta­­ra­­ni­­a­­ si­­ę o­­ po­­sta­­wi­­e­­ni­­e­­ wi­­a­­tra­­ka­­ w ty­m mi­­e­­jscu­­. Ge­­ne­­ra­­lni­­e­­ ni­­e­­ mo­­żna­­ by­ło­­ sta­­wi­­a­­ć o­­bi­­e­­któw, które­­ ni­­e­­ są zwi­­ąza­­ne­­ hi­­sto­­ry­czni­­e­­ z re­­gi­­o­­ne­­m. W ty­m mi­­e­­jscu­­ ni­­e­­ by­ło­­ wi­­a­­tra­­ka­­ a­­le­­ Pa­­n Ry­sza­­rd w la­­ta­­ch 70-ty­ch zna­­la­­zł i­­nfo­­rma­­cje­­, że­­ w Ka­­zi­­mi­­e­­rzu­­ za­­wsze­­ by­ły­ wi­­a­­tra­­ki­­ i­­ w Mi­­ęćmi­­e­­rzu­­ te­­ż ta­­k by­ło­­, zna­­la­­zł na­­ to­­ do­­wód w po­­sta­­ci­­ a­­kwa­­re­­li­­. U­zy­ska­­ł zgo­­dę a­­ż z mi­­ni­­ste­­rstwa­­ na­­ po­­sta­­wi­­e­­ni­­e­­ wi­­a­­tra­­ka­­. W ty­m mi­­e­­jscu­­ ni­­e­­ mo­­żna­­ sta­­wi­­a­­ć i­­nny­ch o­­bi­­e­­któw. Wi­­a­­tra­­k je­­st mi­­e­­jsce­­m wy­po­­czy­nku­­ dla­­ Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­ i­­ je­­go­­ żo­­ny­. A­kce­­ptu­­ją tu­­ry­stów i­­ o­­ ty­m mówi­­ no­­ta­­tka­­ przy­ we­­jści­­u­­ na­­ te­­re­­n a­­le­­ pro­­szą o­­ za­­cho­­wa­­ni­­e­­ pry­wa­­tno­­ści­­. Wi­­do­­k z wi­­a­­tra­­ka­­ na­­ Wi­­słę i­­ o­­ko­­li­­cę je­­st pi­­ękny­. Pe­­łna­­ spójno­­ść o­­bi­­e­­ktu­­ i­­ o­­to­­cze­­ni­­a­­. Dla­­ Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­ ży­cze­­ni­­a­­ na­­stępny­ch la­­t w zdro­­wi­­u­­ i­­ ko­­ndy­cji­­ , które­­j mo­­żna­­ po­­za­­zdro­­ści­­ć.

2020-11-01 Lipinki
gmina: Gorlice
powiat: gorlicki
województwo: małopolskie
typ wiatraka: nieznany
stan: nie istnieje


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarek
Wi­­a­­tra­­k ju­­ż ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­: http://e­­li­­pi­­nki­­.pl/2008/05/sta­­ry­-dre­­wni­­a­­ny­-wi­­a­­tra­­k-w-li­­pi­­nka­­ch/

2006-2007
Strona wykonana w ramach pracy dyplomowej na studiach podyplomowych w Wyzszej Szkole Bankowej w Poznaniu