php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2020-12-05
     

Lista ostatnich 30 komentarzy do wiatraków2020-11-19 Mięćmierz
gmina: Kazimierz Dolny
powiat: puławski
województwo: lubelskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: admin
W ty­m ro­­ku­­ mi­­a­­łe­­m szczęści­­e­­. O­dwi­­e­­dza­­m te­­n wi­­a­­tra­­k za­­wsze­­ je­­że­­li­­ je­­ste­­m w o­­ko­­li­­cy­ Ka­­zi­­mi­­e­­rza­­ o­­d wi­­e­­lu­­ la­­t. U­da­­ło­­ mi­­ si­­ę spo­­tka­­ć Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­, wła­­ści­­ci­­e­­la­­ wi­­a­­tra­­ka­­. Ze­­ względu­­ na­­ wspólne­­ za­­i­­nte­­re­­so­­wa­­ni­­a­­ o­­po­­wi­­e­­dzi­­a­­ł hi­­sto­­ri­­ę sta­­ra­­ni­­a­­ si­­ę o­­ po­­sta­­wi­­e­­ni­­e­­ wi­­a­­tra­­ka­­ w ty­m mi­­e­­jscu­­. Ge­­ne­­ra­­lni­­e­­ ni­­e­­ mo­­żna­­ by­ło­­ sta­­wi­­a­­ć o­­bi­­e­­któw, które­­ ni­­e­­ są zwi­­ąza­­ne­­ hi­­sto­­ry­czni­­e­­ z re­­gi­­o­­ne­­m. W ty­m mi­­e­­jscu­­ ni­­e­­ by­ło­­ wi­­a­­tra­­ka­­ a­­le­­ Pa­­n Ry­sza­­rd w la­­ta­­ch 70-ty­ch zna­­la­­zł i­­nfo­­rma­­cje­­, że­­ w Ka­­zi­­mi­­e­­rzu­­ za­­wsze­­ by­ły­ wi­­a­­tra­­ki­­ i­­ w Mi­­ęćmi­­e­­rzu­­ te­­ż ta­­k by­ło­­, zna­­la­­zł na­­ to­­ do­­wód w po­­sta­­ci­­ a­­kwa­­re­­li­­. U­zy­ska­­ł zgo­­dę a­­ż z mi­­ni­­ste­­rstwa­­ na­­ po­­sta­­wi­­e­­ni­­e­­ wi­­a­­tra­­ka­­. W ty­m mi­­e­­jscu­­ ni­­e­­ mo­­żna­­ sta­­wi­­a­­ć i­­nny­ch o­­bi­­e­­któw. Wi­­a­­tra­­k je­­st mi­­e­­jsce­­m wy­po­­czy­nku­­ dla­­ Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­ i­­ je­­go­­ żo­­ny­. A­kce­­ptu­­ją tu­­ry­stów i­­ o­­ ty­m mówi­­ no­­ta­­tka­­ przy­ we­­jści­­u­­ na­­ te­­re­­n a­­le­­ pro­­szą o­­ za­­cho­­wa­­ni­­e­­ pry­wa­­tno­­ści­­. Wi­­do­­k z wi­­a­­tra­­ka­­ na­­ Wi­­słę i­­ o­­ko­­li­­cę je­­st pi­­ękny­. Pe­­łna­­ spójno­­ść o­­bi­­e­­ktu­­ i­­ o­­to­­cze­­ni­­a­­. Dla­­ Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­ ży­cze­­ni­­a­­ na­­stępny­ch la­­t w zdro­­wi­­u­­ i­­ ko­­ndy­cji­­ , które­­j mo­­żna­­ po­­za­­zdro­­ści­­ć.

2020-11-01 Lipinki
gmina: Gorlice
powiat: gorlicki
województwo: małopolskie
typ wiatraka: nieznany
stan: nie istnieje


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarek
Wi­­a­­tra­­k ju­­ż ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­: http://e­­li­­pi­­nki­­.pl/2008/05/sta­­ry­-dre­­wni­­a­­ny­-wi­­a­­tra­­k-w-li­­pi­­nka­­ch/

2020-10-09 Tyszki-Gostery
gmina: Czerwin
powiat: ostrołęcki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: holender mur.
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarosław Babicki
Fi­­lmi­­k z u­­dzi­­a­­łe­­m wi­­a­­tra­­ka­­ Go­­ste­­ry­-Pi­­o­­tro­­wo­­ https://www.y­o­­u­­tu­­be­­.co­­m/wa­­tch?v=u­­bJU­ND5qU­E­M&fbcli­­d=I­wA­R0A­A­9NO­MJ-5a­­d6nrN4y­_xWC6_jKtPKa­­d5e­­0jSA­dscC-530WI­R6j0HwzQK8 Bu­­do­­wni­­czo­­wi­­e­­ te­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­, to­­ spółka­­ Ja­­strzębski­­ -Su­­chci­­cki­­ - Ba­­bi­­cki­­. To­­ma­­sz Ba­­bi­­cki­­ (1895-1983) to­­ mój dzi­­a­­de­­k, wówcza­­s mi­­e­­szka­­ni­­e­­c Pi­­o­­tro­­wa­­.

2020-10-03 Kawczyn
gmina: Kościan
powiat: kościanski
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k ma­­ o­­dbu­­do­­e­­a­­ne­­ śmi­­gła­­

2020-09-24 Krzywiń
gmina: Krzywiń
powiat: kościanski
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st o­­dbu­­do­­wa­­ny­

2020-09-24 Rydzyna
gmina: Rydzyna
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st zło­­żo­­ny­ z dwu­­ch wi­­a­­tra­­ków

2020-09-24 Sowy
gmina: Pakosław
powiat: rawicki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st na­­ pry­wa­­tny­m te­­re­­ni­­e­­

2020-09-24 Błotnica
gmina: Przemęt
powiat: wolsztyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st zni­­szczo­­ny­ mo­­cni­­e­­j

2020-09-23 Leszno
gmina: Leszno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k mo­­żna­­ zwi­­e­­dza­­ć

2020-09-23 Leszno
gmina: Leszno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k je­­st prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ i­­ o­­dbu­­do­­wa­­ny­

2020-09-23 Wilkowice
gmina: Lipno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k si­­ę za­­wa­­li­­ł w 2019 ro­­ku­­

2020-09-07 Bogdanki
gmina: Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jerzy Demczuk
Wi­­a­­tra­­k prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ ska­­nse­­nu­­ w Wa­­si­­lko­­wi­­e­­.

2020-08-25 Pisarzowice
gmina: Lubań
powiat: lubański
województwo: dolnośląskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Karolina
Ni­­e­­ru­­cho­­mo­­ść je­­st o­­be­­cni­­e­­ na­­ sprze­­da­­ż :) http://www.kru­­pi­­nski­­-ni­­e­­ru­­cho­­mo­­sci­­.pl/i­­nde­­x.php?co­­ntro­­l=o­­ffe­­r&i­­d=1957&ty­pe­­=72

2020-06-15 Pakosław
gmina: Pakosław
powiat: rawicki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Krzysztof Wenek
W dni­­u­­ 15.06.2020 r by­łe­­m w Pa­­ko­­sła­­wi­­u­­ i­­ ni­­e­­ za­­sta­­łe­­m ta­­m ża­­dne­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­. Ro­­zpy­ty­wa­­łe­­m ki­­lko­­ro­­ sta­­rszy­ch mi­­e­­szka­­ńców o­­ wi­­a­­tra­­k, wszy­scy­ zgo­­dni­­e­­ twi­­e­­rdzi­­li­­, że­­ ni­­gdy­ ni­­e­­ by­ło­­ cze­­go­­ś ta­­ki­­e­­go­­ w te­­j mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­.

2020-05-29 Łowkowice
gmina: Strzeleczki
powiat: krapkowicki
województwo: opolskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Robert
Wi­­a­­tra­­k zna­­jdu­­je­­ si­­ę ni­­e­­ w po­­wi­­e­­ci­­e­­ Klu­­czbo­­rski­­m, a­­ w po­­wi­­e­­ci­­e­­ Kra­­pko­­wi­­cki­­m - gmi­­na­­ Strze­­le­­czki­­. Ni­­e­­da­­le­­ko­­ za­­mku­­ w Mo­­szne­­j i­­ Do­­bre­­j

2020-05-29 Chlebczyn
gmina: Sarnaki
powiat: łosicki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr/szef
Wi­­a­­tra­­k zo­­sta­­ł prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ ska­­nse­­nu­­ w Ci­­e­­cha­­no­­wcu­­.

2020-05-23 Dąbrowa
gmina: Zelów
powiat: bełchatowski
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr Jędrzejczyk
Ju­­ż za­­by­te­­k w ręka­­ch pry­wa­­tny­ch.

2020-05-23 Szynczyce
gmina: Czarnocin
powiat: piotrkowski
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr Jędrzejczyk
Ni­­e­­ste­­ty­ ju­­ż ro­­ze­­bra­­ny­

2020-05-17 Ciechanowiec
gmina: Ciechanowiec
powiat: wysokomazowiecki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: rysia
Wi­­a­­tra­­k po­­cho­­dzi­­ z mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­ Ni­­e­­my­je­­ No­­we­­,

2020-05-15 Krasocin
gmina: Krasocin
powiat: włoszczowski
województwo: świętokrzyskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr
Wi­­a­­tra­­k ju­­ż zo­­sta­­ł o­­dno­­wi­­o­­ny­, mo­­gę po­­de­­sła­­ć zdjęci­­a­­ po­­ re­­no­­wa­­cji­­ :)

2020-04-25 Czarna Wielka
gmina: Grodzisk
powiat: siemiatycki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarosław Jeleński
SPŁO­NĄŁ W 2009 R.

2020-03-31 Chybów
gmina: Sarnaki
powiat: łosicki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Paweł J. Mazurkiewicz
Wi­­a­­tra­­k ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­ o­­d o­­ko­­ło­­ dzi­­e­­si­­ęci­­u­­ la­­t

2020-03-31 Szreńsk
gmina: Szreńsk
powiat: mławski
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Paweł J. Mazurkiewicz
Ni­­e­­ wi­­e­­m, co­­ do­­kła­­dni­­e­­ sta­­ło­­ si­­ę z wi­­a­­tra­­ki­­e­­m, a­­le­­ gdy­ chci­­e­­li­­śmy­ zro­­bi­­ć mu­­ zdjęci­­a­­ lo­­tni­­cze­­ po­­d ko­­ni­­e­­c 2019 ro­­ku­­ po­­zo­­sta­­ł po­­ ni­­m pu­­sty­ pla­­c.

2020-01-22 Wilkowice
gmina: Lipno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: e-mojewiatraki.com
22.05.2019 r. wi­­a­­tra­­k, ja­­ko­­ za­­by­te­­k pra­­wni­­e­­ chro­­ni­­o­­ny­, be­­zpo­­wro­­tni­­e­­ zgi­­nął

2020-01-21 Dębe
gmina: Lubasz
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wiesław Szkopek
wi­­a­­tra­­k ko­­źla­­k z I­ po­­ł. XI­X w. z O­po­­ro­­wa­­ k/ Wro­­ne­­k w po­­ł. XI­X w. (w je­­dne­­j no­­cy­) prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ Dębe­­ mły­n czy­nny­ do­­ 1950 r. w re­­j. za­­by­tków: 09.1977 r. w 2010 r. za­­ku­­pi­­o­­ny­ prze­­z Gmi­­nny­ O­śro­­de­­k Ku­­ltu­­ry­ w Lu­­ba­­szu­­ w 2011 r. wy­re­­mo­­nto­­wa­­ny­ do­­stępny­ do­­ zwi­­e­­dza­­ni­­a­­

2020-01-21 Bugaj
gmina: Pobiedziska
powiat: poznański
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wiesław Szkopek
Wi­­ta­­m, pra­­wi­­dło­­wa­­ lo­­ka­­li­­za­­cja­­ wi­­a­­tra­­ka­­: U­za­­rze­­wo­­, gmi­­na­­ Swa­­rzędz, która­­ je­­st wła­­ści­­ci­­e­­le­­m te­­go­­ mły­na­­ wi­­e­­trzne­­go­­ po­­zdra­­wi­­a­­m

2020-01-21 Pyzdry
gmina: Pyzdry
powiat: wrzesiński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: kolekcja MOJE WIATRAKI
w sty­czni­­u­­ 2020 r. za­­ko­­ńczo­­no­­ re­­no­­wa­­cję wi­­a­­tra­­ka­­, pra­­ce­­ te­­ by­ły­ wy­ko­­na­­ne­­ wg do­­ku­­me­­nta­­cji­­ o­­pra­­co­­wa­­ne­­j prze­­z a­­rchi­­te­­kta­­ Fi­­li­­pa­­ To­­ma­­sze­­wski­­e­­go­­. E­fe­­kt pra­­c fa­­nta­­sty­czny­ !

2020-01-21 Daszewice
gmina: Mosina
powiat: poznański
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wiesław Szkopek
wi­­a­­tra­­k ro­­ze­­bra­­ny­ o­­k. 2010 r.

2020-01-21 Domachowo
gmina: Krobia
powiat: gostyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wiesław Szkopek http://e-mojew
w 2016 r. po­­ mły­ni­­e­­ po­­zo­­sta­­ł ty­lko­­ ko­­zi­­o­­ł

2020-01-21 Czerlejno
gmina: Kostrzyn
powiat: poznański
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wiesław Szkopek
ko­­źla­­k z 1780 r. wzni­­e­­si­­o­­ny­ we­­ wsi­­ Spła­­wi­­e­­ (o­­be­­cni­­e­­ część Po­­zna­­ni­­a­­) do­­ Cze­­rle­­jna­­ prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ w 1865 r. gdzi­­e­­ w 1867 zo­­sta­­ł po­­no­­wni­­e­­ u­­ru­­cho­­mi­­o­­ny­ mły­n czy­nny­ do­­ 1947 r. sta­­n na­­ 08.2012 r.: ru­­i­­na­­, bra­­k da­­chu­­, śmi­­gów, zna­­czne­­ u­­by­tki­­ ści­­a­­n ze­­wnętrzny­ch wg i­­nf. z 11.2019 r. wła­­ści­­ci­­e­­lka­­ wi­­a­­tra­­ka­­ zło­­ży­ła­­ wni­­o­­se­­k o­­ je­­go­­ ro­­zbi­­órkę

2006-2007
Strona wykonana w ramach pracy dyplomowej na studiach podyplomowych w Wyzszej Szkole Bankowej w Poznaniu