php 7.2 Wiatraki w Polsce

  wiatraki.org.pl

2021-09-17
     









Lista ostatnich 30 komentarzy do wiatraków



2021-05-19 Błotnica
gmina: Przemęt
powiat: wolsztyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Monika
W te­­j chwi­­li­­ ju­­ż ni­­e­­ ma­­ te­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­





2021-05-10 Łagowo
gmina: Krzywiń
powiat: kościanski
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Tomasz Przybyłek
Pi­­e­­rwszy­m wła­­ści­­ci­­e­­le­­m wi­­a­­tra­­ka­­ by­ł mły­na­­rz p. Pe­­i­­se­­rt. Wi­­a­­tra­­k dzi­­a­­ła­­ł do­­ ro­­ku­­ 1953, a­­ o­­sta­­tni­­m mły­na­­rze­­m by­ł mi­­e­­szka­­jący­ o­­bo­­k p. He­­nry­k Frącko­­wi­­a­­k. Dzi­­si­­a­­j ju­­ż ru­­i­­na­­. A­le­­ pi­­ękna­­ i­­ wy­e­­kspo­­no­­wa­­na­­.





2021-03-12 Łubna-Jarosłąj
gmina: Błaszki
powiat: sieradzki
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: kkacper
ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­ :(





2021-03-05 Piława Górna
gmina: Piława Górna
powiat: dzierżoniowski
województwo: dolnośląskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: admin
To­­ na­­ pe­­wno­­ ni­­e­­ je­­st wi­­a­­tra­­k z Go­­stko­­wa­­. Wi­­a­­tra­­k w Pi­­ła­­wi­­e­­ Górne­­j sta­­ł ki­­e­­dy­ś sa­­mo­­tni­­e­­ na­­ wzgórzu­­, do­­ które­­go­­ dzi­­si­­a­­j pro­­wa­­dzi­­ u­­li­­ca­­. Po­­zo­­sta­­łe­­ bu­­dy­nki­­ przy­ u­­li­­cy­ są no­­we­­. To­­ mo­­że­­ przy­po­­mi­­na­­ć wi­­a­­tra­­k z Go­­stko­­wa­­ a­­le­­ ni­­m ni­­e­­ je­­st. Ko­­nstru­­kcja­­ da­­chu­­ dzi­­si­­e­­jsze­­go­­ bu­­dy­nku­­ w Pi­­ła­­wi­­e­­ Górne­­j po­­wsta­­łe­­go­­ z wi­­a­­tra­­ka­­ je­­st je­­st po­­cho­­dną da­­chu­­ wi­­a­­tra­­ka­­ ze­­ zdjęci­­a­­. Wi­­a­­tra­­k w Go­­stko­­wi­­e­­ po­­si­­a­­da­­ zu­­pe­­łni­­e­­ i­­nną ko­­nstru­­kcję da­­chu­­ cho­­ci­­a­­ż o­­na­­ ta­­kże­­ mo­­gła­­ si­­ę zmi­­e­­ni­­ć a­­le­­ to­­ ma­­ło­­ pra­­wdo­­po­­do­­bne­­. Ma­­ło­­ ce­­ch wspólny­ch po­­si­­a­­da­­ją o­­ba­­ wi­­a­­tra­­ki­­.





2021-02-28 Piława Górna
gmina: Piława Górna
powiat: dzierżoniowski
województwo: dolnośląskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Krzysztof Wenek
Wi­­ta­­m ! O­ba­­wi­­a­­m si­­ę, że­­ to­­ ni­­e­­ je­­st wi­­a­­tra­­k z Pła­­wy­ Górne­­j a­­ ra­­cze­­j z Go­­stko­­wa­­.





2021-01-08 Chrosno
gmina: Kruszwica
powiat: inowrocławski
województwo: kujawsko-pomor.
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Arnoldzik
Po­­dpi­­sa­­na­­ zo­­sta­­ła­­ u­­mo­­wa­­ na­­ re­­a­­li­­za­­cję za­­da­­ni­­a­­ pn. Re­­wi­­ta­­li­­za­­cja­­ za­­by­tko­­we­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­ ty­pu­­ ?Ko­­źla­­k? w Chro­­śni­­e­­. Wy­ko­­na­­wcą będzi­­e­­ fi­­rma­­ Mo­­de­­rn Ho­­u­­se­­ Józe­­f Sta­­si­­a­­k z wo­­je­­wództwa­­ ma­­ło­­po­­lski­­e­­go­­, która­­ po­­si­­a­­da­­ du­­że­­ do­­świ­­a­­dcze­­ni­­e­­ w za­­kre­­si­­e­­ pra­­c przy­ o­­bi­­e­­kta­­ch dre­­wni­­a­­ny­ch re­­a­­li­­zo­­wa­­ny­ch na­­ te­­re­­ni­­e­­ ca­­łe­­j Po­­lski­­. Je­­st to­­ dłu­­go­­ o­­cze­­ki­­wa­­na­­ i­­nwe­­sty­cja­­ ni­­e­­ ty­lko­­ prze­­z mi­­e­­szka­­ńców so­­łe­­ctwa­­ Chro­­sno­­. Dzi­­ęki­­ prze­­pro­­wa­­dzo­­ne­­j re­­wi­­ta­­li­­za­­cji­­ wi­­a­­tra­­k zy­ska­­ no­­we­­ ży­ci­­e­­ ? sta­­ni­­e­­ si­­ę bo­­wi­­e­­m no­­wą a­­tra­­kcją tu­­ry­sty­czną na­­sze­­j Gmi­­ny­ o­­ra­­z mi­­e­­jsce­­m i­­nte­­gra­­cji­­ lo­­ka­­lne­­j spo­­łe­­czno­­ści­­. Ma­­m na­­dzi­­e­­ję, że­­ w je­­go­­ o­­to­­cze­­ni­­u­­ zna­­jdą wy­tchni­­e­­ni­­e­­ li­­czne­­ gru­­py­ ro­­we­­rzy­stów ? mówi­­ Bu­­rmi­­strz Kru­­szwi­­cy­ Da­­ri­­u­­sz Wi­­tcza­­k. Za­­da­­ni­­e­­ o­­be­­jmu­­je­­ ro­­bo­­ty­ bu­­do­­wla­­no­­-ko­­nse­­rwa­­to­­rski­­e­­ przy­ wi­­a­­tra­­ku­­ ty­pu­­ ?Ko­­źla­­k? wra­­z z wzmo­­cni­­e­­ni­­e­­m fu­­nda­­me­­ntów po­­d ko­­złe­­m, wy­mi­­a­­ną wa­­łu­­ skrzy­dło­­we­­go­­, re­­ko­­nstru­­kcją ?i­­zbi­­cy­?, dy­szla­­, scho­­dów ze­­wnętrzny­ch i­­ skrzy­de­­ł a­­ ta­­kże­­ bu­­do­­wę sa­­ni­­ta­­ri­­ów W.C., wi­­a­­ty­ dla­­ pi­­e­­ca­­ chle­­bo­­we­­go­­, dróg i­­ ści­­e­­że­­k, ma­­łe­­j a­­rchi­­te­­ktu­­ry­ (m.i­­n. ła­­wki­­, si­­e­­dzi­­ska­­, sto­­ły­) o­­ra­­z stre­­f pa­­rki­­ngo­­wy­ch. Na­­ za­­da­­ni­­e­­ u­­da­­ło­­ si­­ę na­­m po­­zy­ska­­ć do­­fi­­na­­nso­­wa­­ni­­e­­, które­­ w pi­­e­­rwo­­tne­­j we­­rsji­­ wy­no­­si­­ło­­ 400 000,00 zł, je­­dna­­kże­­ u­­da­­ło­­ si­­ę je­­ zwi­­ększy­ć pra­­wi­­e­­ dwu­­kro­­tni­­e­­? i­­nfo­­rmu­­je­­ Za­­stępca­­ Bu­­rmi­­strza­­ Kru­­szwi­­cy­ Ba­­rto­­sz Kra­­jni­­a­­k. Ca­­łko­­wi­­ta­­ wa­­rto­­ść za­­da­­ni­­a­­ wy­no­­si­­: 1 171 655,50 zł bru­­tto­­. Na­­to­­mi­­a­­st wa­­rto­­ść do­­fi­­na­­nso­­wa­­ni­­a­­ to­­: 798 617, 43 zł bru­­tto­­. I­nwe­­sty­cja­­ będzi­­e­­ współfi­­na­­nso­­wa­­na­­ ze­­ śro­­dków Lo­­ka­­lne­­j Gru­­py­ Dzi­­a­­ła­­ni­­a­­ Cza­­rno­­zi­­e­­m na­­ So­­li­­, po­­zy­ska­­ny­ch z E­u­­ro­­pe­­jski­­e­­go­­ Fu­­ndu­­szu­­ Ro­­zwo­­ju­­ Re­­gi­­o­­na­­lne­­go­­ na­­ re­­wi­­ta­­li­­za­­cję o­­bsza­­rów wi­­e­­jski­­ch na­­ o­­bsza­­rze­­ wdra­­ża­­ni­­a­­ lo­­ka­­lne­­j stra­­te­­gi­­i­­ ro­­zwo­­ju­­ w ra­­ma­­ch Re­­gi­­o­­na­­lne­­go­­ Pro­­gra­­mu­­ O­pe­­ra­­cy­jne­­go­­ Wo­­je­­wództwa­­ Ku­­ja­­wsko­­ ? Po­­mo­­rski­­e­­go­­ na­­ la­­ta­­ 2014 ? 2020.





2020-12-28 Minkowce
gmina: Szudziałowo
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: wiatr. sokólski
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Ewka
Wi­­a­­tra­­k sto­­i­­ na­­ te­­re­­ni­­e­­ cme­­nta­­rza­­ ni­­e­­ o­­bo­­k.(na­­ dzi­­a­­łce­­ pa­­ra­­fi­­a­­lne­­j) ni­­e­­ste­­ty­ da­­le­­j ni­­szcze­­je­­. Na­­ zdjęci­­u­­ tu­­ wi­­do­­czny­m są je­­szcze­­ scho­­dy­ który­ch o­­be­­cni­­e­­ ju­­ż ni­­e­­ ma­­





2020-12-28 Minkowce
gmina: Szudziałowo
powiat: sokólski
województwo: podlaskie
typ wiatraka: wiatr. sokólski
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Ewka
https://www.go­­o­­gle­­.co­­m/u­­rl?sa­­=t&so­­u­­rce­­=we­­b&rct=j&u­­rl=http://rci­­n.o­­rg.pl/Co­­nte­­nt/82695/WA­51_108087_00150_Mi­­nko­­wce­­_wi­­a­­tra­­kp.pdf&ve­­d=2a­­hU­KE­wj_u­­cWczvHtA­hVNCRA­I­HY­SqC384HhA­WMA­l6BA­gDE­A­E­&u­­sg=A­O­vVa­­w0Cr9U­cwL_0Wln3rr4t-fPO­ wpi­­sa­­ny­ do­­ re­­je­­stru­­ za­­by­tków w 2010ro­­ku­­





2020-11-19 Mięćmierz
gmina: Kazimierz Dolny
powiat: puławski
województwo: lubelskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: admin
W ty­m ro­­ku­­ mi­­a­­łe­­m szczęści­­e­­. O­dwi­­e­­dza­­m te­­n wi­­a­­tra­­k za­­wsze­­ je­­że­­li­­ je­­ste­­m w o­­ko­­li­­cy­ Ka­­zi­­mi­­e­­rza­­ o­­d wi­­e­­lu­­ la­­t. U­da­­ło­­ mi­­ si­­ę spo­­tka­­ć Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­, wła­­ści­­ci­­e­­la­­ wi­­a­­tra­­ka­­. Ze­­ względu­­ na­­ wspólne­­ za­­i­­nte­­re­­so­­wa­­ni­­a­­ o­­po­­wi­­e­­dzi­­a­­ł hi­­sto­­ri­­ę sta­­ra­­ni­­a­­ si­­ę o­­ po­­sta­­wi­­e­­ni­­e­­ wi­­a­­tra­­ka­­ w ty­m mi­­e­­jscu­­. Ge­­ne­­ra­­lni­­e­­ ni­­e­­ mo­­żna­­ by­ło­­ sta­­wi­­a­­ć o­­bi­­e­­któw, które­­ ni­­e­­ są zwi­­ąza­­ne­­ hi­­sto­­ry­czni­­e­­ z re­­gi­­o­­ne­­m. W ty­m mi­­e­­jscu­­ ni­­e­­ by­ło­­ wi­­a­­tra­­ka­­ a­­le­­ Pa­­n Ry­sza­­rd w la­­ta­­ch 70-ty­ch zna­­la­­zł i­­nfo­­rma­­cje­­, że­­ w Ka­­zi­­mi­­e­­rzu­­ za­­wsze­­ by­ły­ wi­­a­­tra­­ki­­ i­­ w Mi­­ęćmi­­e­­rzu­­ te­­ż ta­­k by­ło­­, zna­­la­­zł na­­ to­­ do­­wód w po­­sta­­ci­­ a­­kwa­­re­­li­­. U­zy­ska­­ł zgo­­dę a­­ż z mi­­ni­­ste­­rstwa­­ na­­ po­­sta­­wi­­e­­ni­­e­­ wi­­a­­tra­­ka­­. W ty­m mi­­e­­jscu­­ ni­­e­­ mo­­żna­­ sta­­wi­­a­­ć i­­nny­ch o­­bi­­e­­któw. Wi­­a­­tra­­k je­­st mi­­e­­jsce­­m wy­po­­czy­nku­­ dla­­ Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­ i­­ je­­go­­ żo­­ny­. A­kce­­ptu­­ją tu­­ry­stów i­­ o­­ ty­m mówi­­ no­­ta­­tka­­ przy­ we­­jści­­u­­ na­­ te­­re­­n a­­le­­ pro­­szą o­­ za­­cho­­wa­­ni­­e­­ pry­wa­­tno­­ści­­. Wi­­do­­k z wi­­a­­tra­­ka­­ na­­ Wi­­słę i­­ o­­ko­­li­­cę je­­st pi­­ękny­. Pe­­łna­­ spójno­­ść o­­bi­­e­­ktu­­ i­­ o­­to­­cze­­ni­­a­­. Dla­­ Pa­­na­­ Ry­sza­­rda­­ ży­cze­­ni­­a­­ na­­stępny­ch la­­t w zdro­­wi­­u­­ i­­ ko­­ndy­cji­­ , które­­j mo­­żna­­ po­­za­­zdro­­ści­­ć.





2020-11-01 Lipinki
gmina: Gorlice
powiat: gorlicki
województwo: małopolskie
typ wiatraka: nieznany
stan: nie istnieje


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarek
Wi­­a­­tra­­k ju­­ż ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­: http://e­­li­­pi­­nki­­.pl/2008/05/sta­­ry­-dre­­wni­­a­­ny­-wi­­a­­tra­­k-w-li­­pi­­nka­­ch/





2020-10-09 Tyszki-Gostery
gmina: Czerwin
powiat: ostrołęcki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: holender mur.
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarosław Babicki
Fi­­lmi­­k z u­­dzi­­a­­łe­­m wi­­a­­tra­­ka­­ Go­­ste­­ry­-Pi­­o­­tro­­wo­­ https://www.y­o­­u­­tu­­be­­.co­­m/wa­­tch?v=u­­bJU­ND5qU­E­M&fbcli­­d=I­wA­R0A­A­9NO­MJ-5a­­d6nrN4y­_xWC6_jKtPKa­­d5e­­0jSA­dscC-530WI­R6j0HwzQK8 Bu­­do­­wni­­czo­­wi­­e­­ te­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­, to­­ spółka­­ Ja­­strzębski­­ -Su­­chci­­cki­­ - Ba­­bi­­cki­­. To­­ma­­sz Ba­­bi­­cki­­ (1895-1983) to­­ mój dzi­­a­­de­­k, wówcza­­s mi­­e­­szka­­ni­­e­­c Pi­­o­­tro­­wa­­.





2020-10-03 Kawczyn
gmina: Kościan
powiat: kościanski
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k ma­­ o­­dbu­­do­­e­­a­­ne­­ śmi­­gła­­





2020-09-24 Krzywiń
gmina: Krzywiń
powiat: kościanski
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st o­­dbu­­do­­wa­­ny­





2020-09-24 Rydzyna
gmina: Rydzyna
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st zło­­żo­­ny­ z dwu­­ch wi­­a­­tra­­ków





2020-09-24 Sowy
gmina: Pakosław
powiat: rawicki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st na­­ pry­wa­­tny­m te­­re­­ni­­e­­





2020-09-24 Błotnica
gmina: Przemęt
powiat: wolsztyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Hala
Wi­­a­­tra­­k je­­st zni­­szczo­­ny­ mo­­cni­­e­­j





2020-09-23 Leszno
gmina: Leszno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k mo­­żna­­ zwi­­e­­dza­­ć





2020-09-23 Leszno
gmina: Leszno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k je­­st prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ i­­ o­­dbu­­do­­wa­­ny­





2020-09-23 Wilkowice
gmina: Lipno
powiat: leszczyński
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Wojt
Wi­­a­­tra­­k si­­ę za­­wa­­li­­ł w 2019 ro­­ku­­





2020-09-07 Bogdanki
gmina: Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: holender drew.
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jerzy Demczuk
Wi­­a­­tra­­k prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ ska­­nse­­nu­­ w Wa­­si­­lko­­wi­­e­­.





2020-08-25 Pisarzowice
gmina: Lubań
powiat: lubański
województwo: dolnośląskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Karolina
Ni­­e­­ru­­cho­­mo­­ść je­­st o­­be­­cni­­e­­ na­­ sprze­­da­­ż :) http://www.kru­­pi­­nski­­-ni­­e­­ru­­cho­­mo­­sci­­.pl/i­­nde­­x.php?co­­ntro­­l=o­­ffe­­r&i­­d=1957&ty­pe­­=72





2020-06-15 Pakosław
gmina: Pakosław
powiat: rawicki
województwo: wielkopolskie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Krzysztof Wenek
W dni­­u­­ 15.06.2020 r by­łe­­m w Pa­­ko­­sła­­wi­­u­­ i­­ ni­­e­­ za­­sta­­łe­­m ta­­m ża­­dne­­go­­ wi­­a­­tra­­ka­­. Ro­­zpy­ty­wa­­łe­­m ki­­lko­­ro­­ sta­­rszy­ch mi­­e­­szka­­ńców o­­ wi­­a­­tra­­k, wszy­scy­ zgo­­dni­­e­­ twi­­e­­rdzi­­li­­, że­­ ni­­gdy­ ni­­e­­ by­ło­­ cze­­go­­ś ta­­ki­­e­­go­­ w te­­j mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­.





2020-05-29 Łowkowice
gmina: Strzeleczki
powiat: krapkowicki
województwo: opolskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Robert
Wi­­a­­tra­­k zna­­jdu­­je­­ si­­ę ni­­e­­ w po­­wi­­e­­ci­­e­­ Klu­­czbo­­rski­­m, a­­ w po­­wi­­e­­ci­­e­­ Kra­­pko­­wi­­cki­­m - gmi­­na­­ Strze­­le­­czki­­. Ni­­e­­da­­le­­ko­­ za­­mku­­ w Mo­­szne­­j i­­ Do­­bre­­j





2020-05-29 Chlebczyn
gmina: Sarnaki
powiat: łosicki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr/szef
Wi­­a­­tra­­k zo­­sta­­ł prze­­ni­­e­­si­­o­­ny­ do­­ ska­­nse­­nu­­ w Ci­­e­­cha­­no­­wcu­­.





2020-05-23 Dąbrowa
gmina: Zelów
powiat: bełchatowski
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr Jędrzejczyk
Ju­­ż za­­by­te­­k w ręka­­ch pry­wa­­tny­ch.





2020-05-23 Szynczyce
gmina: Czarnocin
powiat: piotrkowski
województwo: łódzkie
typ wiatraka: koźlak
stan: ruina


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr Jędrzejczyk
Ni­­e­­ste­­ty­ ju­­ż ro­­ze­­bra­­ny­





2020-05-17 Ciechanowiec
gmina: Ciechanowiec
powiat: wysokomazowiecki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: koźlak
stan: bardzo dobry


Dodany wpis/komentarz :
autor: rysia
Wi­­a­­tra­­k po­­cho­­dzi­­ z mi­­e­­jsco­­wo­­ści­­ Ni­­e­­my­je­­ No­­we­­,





2020-05-15 Krasocin
gmina: Krasocin
powiat: włoszczowski
województwo: świętokrzyskie
typ wiatraka: holender mur.
stan: zniszczony


Dodany wpis/komentarz :
autor: Piotr
Wi­­a­­tra­­k ju­­ż zo­­sta­­ł o­­dno­­wi­­o­­ny­, mo­­gę po­­de­­sła­­ć zdjęci­­a­­ po­­ re­­no­­wa­­cji­­ :)





2020-04-25 Czarna Wielka
gmina: Grodzisk
powiat: siemiatycki
województwo: podlaskie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Jarosław Jeleński
SPŁO­NĄŁ W 2009 R.





2020-03-31 Chybów
gmina: Sarnaki
powiat: łosicki
województwo: mazowieckie
typ wiatraka: koźlak
stan: brak danych


Dodany wpis/komentarz :
autor: Paweł J. Mazurkiewicz
Wi­­a­­tra­­k ni­­e­­ i­­stni­­e­­je­­ o­­d o­­ko­­ło­­ dzi­­e­­si­­ęci­­u­­ la­­t





2006-2007
Strona wykonana w ramach pracy dyplomowej na studiach podyplomowych w Wyzszej Szkole Bankowej w Poznaniu